Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku

30.06.2021 roku o godz. 12.00 w Małej Auli CMKP odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji:
  – mandatowo – skrutacyjnej
  – uchwał i wniosków
 5. Stwierdzenie Komisji mandatowo-skrutacyjnej o prawidłowym zwołaniu Zebrania oraz o jego pełnomocności do podejmowania uchwał
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku akademickim 2020/2021
 7. Przedstawienie bilansu i rachunku wyników za rok 2020
 8. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków poprzedniego Walnego Zebrania
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020rok
 10. Dyskusja
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu i rachunku
  – wyników za 2020 rok
  – zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
  – udzielenia absolutorium Zarządowi
 12. Omówienie planu finansowego na 2021 rok i programu działania UTW
 13. Dyskusja
 14. Informacja o planowanych wpływach i wydatkach w 2021 r.
 15. Wolne wnioski